Skybaserte løsninger for miljødokumentasjon

LCA.no AS
LCA.no AS er en leverandør av verktøy og tjenester for miljødokumentasjon og innovasjon. Våre verktøy benytter forskningsbaserte data og følger internasjonale standarder for å sikre best mulig kvalitet.

 

Norsk næringsliv og offentlige institusjoner opplever økende etterspørsel etter miljødokumentasjon. Det kreves i større grad miljødeklarasjoner (EPD) for produkter og klimaregnskap for kommuner, virksomheter og prosjekter. Produkter som ikke har EPDer risikerer å bli valgt bort når det kreves spesifikke miljødata.

EPD står for «Environmental Product Declaration» og er et er et kortfattet dokument som beskriver miljøvirkningen til et produkt eller en tjeneste. EPDer er sammenlignbare og adderbare slik at en EPD kan brukes som grunnlag i miljøregnskap for større prosjekter.

Utvikling av en EPD er ofte tid og ressurskrevende og dessuten svært kostbart. LCA.no har utviklet EPD-generatoren for å forenkle denne prosessen.

 

Bildetekst: EPD-generatoren er en nettbasert programvare som forenkler prosessen og gir bedriften mulighet til selv å utvikle egne EPDer. I programmets database legges miljødata inn for råvarer, energi, transport og avfall. Bedriften legger selv inn produktsammensetning, transportinformasjon, energibruk og avfall fra egen produksjon og montering. EPD-generatoren regner automatisk ut miljøpåvirkningene som resulterer i en EPD. Alle beregninger i verktøyet og alle grunnlagsdata er verifisert av en tredjepart. Brukeren kan ikke manipulere verken grunnlagsdata eller beregninger. Derfor godkjennes EPDene som utvikles i generatoren som tredjeparts verifiserte.

Over 400 EPD har nå blitt publisert ved hjelp av EPD-generatoren til LCA.no og enda flere prosjekt spesifikke EPDer.

Analyse og innovasjon – Grønn konkurransekraft

I tillegg til EPD-generatoren inneholder verktøyet i LCA.no en analysemodul for å sammenligne EPD-er på forskjellige nivåer. Sammenligninger kan gjøres mellom EPDer for ulike produkter, eller samme produkt produsert ved forskjellige fabrikker. Det er også mulig å analysere hvilken del av livsløpet som gir størst påvirkning eller hvilken prosess som gir størst utslag. Slik kan brukeren undersøke om det råmaterialene, transporten eller selve produksjonsprosessen som har den største miljøpåvirkningen. Det er også mulig å vise variasjoner i miljøpåvirkningen om en gjør endringer i de ulike prosessene.

Digitalisering og økene antall EPD åpner for forenkling og videre utvikling av verktøy for miljødokumentasjon.

Les mer på vår hjemmeside www.LCA.no