Sikringsrisikovurdering

En effektiv metode for å forebygge kriminelle handlinger og redusere kostnader
Sikringsrisikovurdering bygger på metodikken i Norsk Standard 5832:2014, Beskyttelse mot tilsiktede uønskede handlinger, og består i hovedsak av verdivurdering, trusselvurdering og sårbarhetsvurdering. Resultatet av vurderingene vil avdekke risikobildet for relevante trusselscenarioer og behovet for risikoreduserende sikringstiltak.

 

Formål:

Sørge for at innførte sikringstiltak for bygget og eiendommen er basert på dokumentert behovskartlegging i form av en sikringsrisikovurdering. Dette bidrar til at sikkerhet og beredskap blir innført med optimal kostnytteverdi – høy forebyggende og konsekvensreduserende effekt med lavest mulig innvesterings- og driftskostnad. Samtidig unngås at behovet for investeringer av sikringstiltak avdekkes etter ferdigstillelse, som erfaringsvis vil gi betydelig høyere kostnader enn om tiltakene innføres som del av byggeprosjektet.

 

Gjennomføring:

Sikringsrisikovurderingen anbefales å inngå som fast del i hele byggeprosjektet, fra oppstart planlegging til ferdigstillelse og overlevering. Fast skjematikk benyttes, som løpende oppdateres. Etter ferdigstillelse vil eiendomseier ha en oppdatert sikringsbeskrivelse av bygget og eiendommen, hvor sikringsrisikovurderingen og innførte sikringstiltak vil være særskilt omhandlet.

Det vil bli utarbeidet en plan for gjennomføring av sikringsrisikovurderingen basert på byggeprosjektets omfang. Dette gjøres i tett samarbeid med byggherre/prosjektledelsen.

Ved behov for bistand til utarbeidelse av kravspesifikasjoner for teknologiske sikringstiltak, som adgangskontrollsystem, alarmanlegg, kameraovervåking mv, kan Sikkerhetsledelse bistå som rådgiver. Sikkerhetsledelse er en uhildet samarbeidspartner som er uavhengig av leverandører innen dette fagområdet.

Sikkerhetsledelse tar ut rådgiver med lang erfaring fra tilsvarende oppdrag, som blir ansvarlig for gjennomføringen og som blir oppdragsgivers faste kontaktperson i hele prosjektet.

 

Sikringsbeskrivelse:

I hovedsak vil en sikringsbeskrivelse bestå av følgende innhold:

 1. Bakgrunn og formål
 2. Styringssystem sikkerhet og beredskap
 3. Roller og ansvar
 4. Inførte sikringstiltak
 5. Grunnsikring
 6. Beredskap og krisehåndtering
 7. Sikringsrisikovurdering
  • a) Formål
  • b) Metode og gjennomføring
  • c) Sikringsmål
  • d) Resultat av sikringsrisikovurderingen
  • e) Vurderinger og grunnlag for resultat av sikringsrisikovurderingen

Kostnad for sikringsrisikovurdering og sikringsbeskrivelse:

Leveransen er timebasert og dermed vil kostnaden være avhengig av omfanget av byggeprosjektet. Sikkerhetsledelse tar utgangspunkt i følgende timeforbruk for ansvarlig rådgiver:

 1. Sikringsrisikovurdering:
  • a) Planlegging: Minimum 20 t.
  • b) Byggeperiode: Minimum 50 t.
  • c) Ferdigstillelse og overlevering: Minimum 20 t.
 2. Sikringsbeskrivelse: Minimum 30 t.

 

 

Har dere spørsmål?

Ta gjerne kontakt med daglig leder 

Anders Bøe
Telefon: 99282411
E-post: ab@sikkerhetsledelse.no